[Silesia] sprzęt używany, darowizny i inne przyziemne itd...

Kamil Gałuszka galuszkak at gmail.com
Fri Oct 9 02:22:20 UTC 2015


Hej,

> Nie jest, czytam.

Na razie jest przeniesiona lista wewnętrzna członków i zarządu.

Jak Łukasz przeniesie tą listę na nasz serwer na pewno, powiadomi o tym :).

Pozdrawiam
Kamil Gałuszka
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 0xCF4B9C51.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 2212 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.hs-silesia.pl/archives/open/attachments/20151009/cddb8192/attachment.key>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 455 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.hs-silesia.pl/archives/open/attachments/20151009/cddb8192/attachment.sig>


More information about the Open mailing list